Disclaimer en privacystatement

Disclaimer

Patrimonium woonservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site. De site van Patrimonium biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Patrimonium kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Patrimonium behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor. 

Deze site maakt gebruik van cookies die het doel hebben om gegevens te verzamelen voor onze webstatistieken. De op personen herleidbare gegevens worden niet bewaard en niet gedeeld met derden.

Maart 2016

Privacystatement Patrimonium woonservice Veenendaal

Je persoonsgegevens worden door Patrimonium verwerkt voor verschillende doeleinden die samenhangen met een goede uitvoering van je huur- of koopovereenkomst. Daaronder valt bijvoorbeeld de financiële afwikkeling van de overeenkomst, zoals het innen van de huursom. Je persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt voor het ontvangen van de huurtoeslag en voor het onderhoud aan en reparatie van uw huurwoning. Daarnaast kan Patrimonium je gegevens verwerken voor bijvoorbeeld het behandelen van geschillen, voor accountantscontrole en voor het interne beheer van Patrimonium. Patrimonium verwerkt je persoonsgegevens ook indien dat wettelijk wordt voorschreven, denk aan wettelijke bewaarverplichtingen en de verplichting om in bepaalde gevallen gegevens te verstrekken aan politie en justitie. 

Wanneer je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, of wanneer je jouw gegevens wilt inzien of wilt corrigeren, dan wel bezwaar hebt tegen verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je contact opnemen met Patrimonium woonservice, Postbus 91, 3900 AB Veenendaal opnemen. Patrimonium reageert binnen vier weken op je verzoek.