Bestaansrecht woningcorporaties in 100 jaar niet veranderd

Publicatiedatum: 22-07-2019

Jaarverslag 2018 Patrimonium woonservice

Het honderdjarig jubileum en de nieuwe ondernemingsstrategie maakten 2018 voor Patrimonium woonservice tot een jaar van terugblikken en vooruitkijken. In het jaarverslag dat afgelopen week verscheen, blikt de corporatie hier vanzelfsprekend op terug. Daarnaast is er in het jaarverslag onder meer aandacht voor nieuwbouwprojecten en de grote verduurzamingsoperatie waarvoor woningcorporaties zich gesteld zien.

Patrimonium is opgericht op 17 oktober 1918 en kon dus afgelopen jaar de honderdste verjaardag vieren. Met verschillende publicaties en activiteiten werd gedurende het hele jaar aandacht besteed aan het jubileum. Het hoogtepunt was vanzelfsprekend op 17 oktober met ’s middags een groot feest voor huurders en hun kinderen en later op de dag een receptie voor partners, relaties en andere stakeholders van Patrimonium.

Reisdoelen
Bij die receptie presenteerde Patrimonium ook de nieuwe ondernemingsstrategie. De input hiervoor haalde de corporatie het afgelopen jaar op in diverse interactieve bijeenkomsten met onder andere de huurders, stakeholders en de lokale politieke partijen. Het is bijzonder document omdat Patrimonium daarmee afwijkt van de gebruikelijke vierjaarlijkse ondernemingsplannen. In een tijd waarin zo veel zo snel verandert, kunnen we niet meer uit de voeten met een in beton gegoten plan voor vier jaar, is het adagium. In plaats daarvan presenteert Patrimonium in de ondernemingsstrategie drie reisdoelen en beschrijft mogelijke routes daar naartoe, die de komende jaren verder worden verkend en ingevuld.

Duurzaamheid
Dezelfde onderzoekende houding neemt Patrimonium aan bij de grote verduurzamingsopgave die geldt voor alle woningcorporaties in Nederland. Uiterlijk in 2030 moeten hun sociale huurwoningen gemiddeld energielabel A hebben. Patrimonium investeert dan ook fors in de bestaande woningvoorraad, maar bekijkt iedere keer wat op dat moment technisch en financieel de beste en verstandigste mogelijkheden zijn. 

Nieuwbouw
Soms maakt de staat van oudere woningen dat renovatie en verduurzaming niet meer verstandig zijn. In 2018 deed Patrimonium bijvoorbeeld onderzoek daarnaar voor 52 woningen aan de Dennenlaan en de Sparrenlaan, waarna uiteindelijk is besloten om hier te kiezen voor vervangende nieuwbouw. Ook werd in 2018 de aannemingsovereenkomst getekend voor de bouw van 48 nieuwe eengezinswoningen op de eilanden D en G in Veenderij in Veenendaal-Oost. Bovendien is gestart met de planvorming voor 2 appartementengebouwen met in totaal 62 appartementen op Eiland L in Veenderij.

Prestatieafspraken
In december 2018 heeft Patrimonium uitgebreid geëvalueerd met haar Huurdersvereniging. Beide partijen vinden het belangrijk dat huurders en woningzoekenden invloed hebben op het beleid van de corporatie. Om dit te realiseren hebben zowel de Huurdersvereniging als Patrimonium nieuwe vormen van bewonersparticipatie in het leven geroepen. Eind 2018 hebben Patrimonium en de Veenendaalse Woningstichting, hun huurdersorganisaties en de gemeente Veenendaal nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Hierin ligt vast wat alle betrokkenen bijdragen aan het realiseren van de lokale volkshuisvestelijke doelstellingen.

Bestaansrecht
Directeur-bestuurder Trees van Haarst concludeert in het jaarverslag dat in die 100 jaar dat Patrimonium bestaat aan het bestaansrecht van de corporatie niets is veranderd: “We zijn er nog steeds om mensen, die minder makkelijk voor hun eigen huisvesting kunnen zorgen, van een goede woning te voorzien. Het is onze overtuiging dat met deze materiële bestaansvoorwaarde mensen verder kunnen bouwen aan hun (persoonlijk) geluk.”

Zowel het jaarverslag 2018 als de nieuwe ondernemingsstrategie van Patrimonium zijn online te bekijken en te downloaden 
 

 

Deel deze pagina