Patrimonium heeft in 2016 stevig koers richting verandering gezet

Publicatiedatum: 13-07-2017

Patrimonium woonservice publiceert vandaag haar jaarstukken 2016, een jaar dat in het teken stond van verandering. Onder de noemer ‘Mensen-Wonen-Samen’ startte Patrimonium het afgelopen jaar een ingrijpend verandertraject.

Patrimonium woonservice publiceert vandaag haar jaarstukken 2016, een jaar dat in het teken stond van verandering. Onder de noemer ‘Mensen-Wonen-Samen’ startte Patrimonium het afgelopen jaar een ingrijpend verandertraject. Dit om de woningen voor mensen uit de laagste inkomensgroepen en de meest kwetsbare doelgroepen bereikbaar te houden. ”Door slimmer te gaan werken en processen te digitaliseren blijven de kosten beheersbaar en daarmee de woningen betaalbaar voor onze klanten”, aldus Trees van Haarst, directeur-bestuurder van Patrimonium woonservice. 

Van nieuwbouw naar bestaande bouw

Naast de interne veranderingen stond 2016 ook in het teken van het invoeren van de nieuwe woningwet. Dit vergde onder andere een aanpassing van de statuten en reglementen en een herijking van de portefeuillestrategie, met als duidelijk speerpunt de betaalbaarheid voor de huurders met lage inkomens. Deze doelgroep groeit in Veenendaal en heeft nu vaak te maken met huren die soms gestegen zijn tot ruim boven het gemiddelde in de sector. De focus van Patrimonium verschuift dan ook van investeren in nieuwbouw naar investeren in bestaande bouw. 

In totaal beschikte Patrimonium eind 2016 over 7.430 zelfstandige wooneenheden en vonden er in totaal 912 nieuwe verhuringen plaats. Gemiddeld stond een woning zeven werkdagen leeg. 

In het geval van onderhoudswerkzaamheden bij mutatie, stond de woning gemiddeld zes werkdagen leeg. Er werden 800 woningen geschilderd, 164 nieuwe keukens geplaatst en 128 badkamers en toiletten gerenoveerd. 

Betaalbaarheid

De gemiddelde huurverhoging in 2016 was 1,2% voor alle huurders. Om de laagste inkomens zoveel mogelijk te ontzien zijn de mogelijkheden voor inkomensafhankelijke huurverhoging zo maximaal mogelijk ingezet. Huurders met een inkomen onder de € 34.678 hebben maximaal 1% huurverhoging gekregen, tussen € 34.678,- en € 44.360,- kregen 2,6% huurverhoging en huishoudens boven de € 44.360,- 4,6%.

Samenwerking

Binnen de veranderende woningmarkt is samenwerking met derden van groot belang. Samen met de Huurdersvereniging, collega-corporaties en haar huurdervertegenwoordigers en de gemeente Veenendaal zijn voor 2016 prestatieafspraken gemaakt, onder andere over de uitkomsten van het  woningmarktonderzoek, het strategisch huurbeleid, de verkoop van woningen, een gemeentelijk plan voor ouderenhuisvesting, lagere grondprijzen en de ambities voor de verschillende wijken. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met de FoodValley gemeenten. 


Nieuwbouw
Hoewel het accent de komende jaren zal liggen op de bestaande woningen, werden in 2016 nog drie lopende nieuwbouwprojecten opgeleverd: 25 woningen in De Erven en in oktober volgden het Schrijverspark (71 appartementen) en De Shelter (68 (woon)zorgeenheden en 16 appartementen). Daarnaast werd de sloop van de 36 woningen aan de Stadhouderslaan afgerond en werd gestart met de nieuwbouw, waarvan de oplevering in 2017 plaatsvindt.


Energiebesparing

De verbetering van de energieprestatie van de woningvoorraad blijft één van de speerpunten van Patrimonium. Het draagt in belangrijke mate bij aan de betaalbaarheid van de woningen voor onze klanten. In 2016 zijn, in navolging op het verbeterproject Bernhardflat 2015, op diverse locaties zonnepanelen geplaatst. In 2016 is SDE+ - subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aangevraagd voor een zonnestroomsysteem op de Stoomwever en is er een subsidiebeschikking ontvangen. In 2016 is er een onderzoek gestart om een pilot uit te gaan voeren met luchtwarmtepompen bij twee woningen in 2017.

Financiën
Financieel is Patrimonium gezond. Het resultaat voor belastingen bedraagt over 2016 in totaal € 45,4 miljoen. (2015: € 42,0 miljoen). Dit resultaat voor belastingen wordt in belangrijke mate veroorzaakt door de waardestijging van de vastgoedportefeuille in 2016 van € 31,6 miljoen (2015: € 29,9 miljoen). Dit is geen  kasstroom, maar “zit in de stenen”.  Het resultaat uit de exploitatie van het vastgoed bedraagt € 26,0 miljoen (2015: € 25,1 miljoen). De financiering van het vastgoed en de daarmee samenhangende rentelasten over 2016 bedragen € 11,5 miljoen (2015: € 12,0 miljoen). De externe toezichthouders beoordelen Patrimonium jaarlijks op verschillende kengetallen. Over 2016 vallen deze kengetallen allen binnen deze extern gestelde grenzen.

Deel deze pagina