Veenendaalse woningcorporaties onderzoeken fusie

Publicatiedatum: 15-07-2021

Patrimonium en Veenendaalse woningstichting tekenen intentieverklaring


Een intentieverklaring tot fusie heet het officieel: de overeenkomst die bestuurders en RvC-leden van Patrimonium woonservice en de Veenendaalse Woningstichting (VWS) donderdag 15 juli ondertekenden. Eenvoudig gezegd betekent dit dat zij voornemens zijn te fuseren, tenzij er over belangrijke punten — bijvoorbeeld de volkshuisvestelijke koers van de nieuwe organisatie — geen overeenstemming komt tussen beide corporaties.

Het afgelopen half jaar onderzochten Patrimonium en de VWS, onder begeleiding van adviseurs van KPMG, al verschillende vormen van verregaande samenwerking. In het eindrapport adviseert KMPG de Veenendaalse corporaties een fusie te onderzoeken.

Lokale binding geborgd

“We zien voor VWS en Patrimonium eigenlijk geen motivatie om niet te fuseren”, stellen de onderzoekers. “Zo’n fusie biedt veel meerwaarde en heeft een hoge slagingskans. Het kan leiden tot een stevige Veenendaalse corporatie met ruim 9.000 woningen, waarbij zowel de menselijke maat als de lokale binding in goede handen zijn. Bovendien — en niet in het minst — levert dit jaarlijks een flinke financiële besparing op, die de corporaties kunnen besteden voor huidige én nieuwe huurders.”

Lees verder onder de foto's

      

Extra slagkracht

Interim-bestuurder Kees Karsten nam het initiatief tot het onderzoek naar samenwerking. “Corporaties staan de komende jaren voor enorme opgaven en de middelen schieten daarvoor tekort. Dat blijkt uit een onderzoek dat drie ministeries en corporatiekoepel Aedes eerder dit jaar samen lieten uitvoeren. Voor ons als kleine corporatie is dat heel duidelijk maar ook het grotere Patrimonium kan extra slagkracht goed gebruiken.”

Gelijkwaardig fusieproces

Trees van Haarst, bestuurder van Patrimonium, benadrukt dat het verschil in grootte tussen haar corporatie en de VWS niet mag leiden tot scheve verhoudingen. “KPMG noemt een gelijkwaardig fusieproces nadrukkelijk als een voorwaarde voor succes. “Het wordt dus geen overname maar een fusie, waarbij VWS weliswaar niet gelijk is qua omvang, maar wel een gelijkwaardige en serieuze partner is in het traject.”

Haalbaarheidsonderzoek

Nu de intentieverklaring is getekend, starten de corporaties verschillende onderzoeken naar de haalbaarheid en de effecten van een fusie. Als ook daarvan het resultaat positief is, kunnen de VWS en Patrimonium, mogelijk tegen het einde van het jaar, een fusiebesluit nemen. Daarna moeten de huurdersorganisaties nog instemmen en moet de gemeente haar zienswijze geven. Het laatste woord is ten slotte aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties. Als ook zij akkoord gaan, staat niets een fusie tussen de twee Veenendaalse corporaties meer in de weg.

Deel deze pagina