Disclaimer en Privacyverklaring

Patrimonium woonservice aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site. De site van Patrimonium biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Patrimonium kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Patrimonium behoudt zich alle rechten, waaronder auteursrechten, voor. 

Deze site maakt gebruik van cookies die het doel hebben om gegevens te verzamelen voor onze webstatistieken. De op personen herleidbare gegevens worden niet bewaard en niet gedeeld met derden.

 

PRIVACYVERKLARING PATRIMONIUM WOONSERVICE

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Patrimonium Woonservice (hierna: “Patrimonium”).

 

Waarborgen van privacy en vertrouwelijkheid van informatie
Voor Patrimonium is het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie essentieel. Patrimonium spant zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en rekeningnummer, te waarborgen. In deze privacyverklaring kunt u lezen op welke wijze Patrimonium uw persoonsgegevens verwerkt en beschermt.

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Indien u gebruik wilt maken van de diensten van Patrimonium, is het noodzakelijk dat bepaalde persoonsgegevens van u worden verwerkt. Denk hierbij aan de gegevens die noodzakelijk zijn om de huurovereenkomst uit te voeren.

 

Doeleinden van de verwerking

Patrimonium zal uw persoonsgegevens slechts verwerken ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van de diensten;
 • Het opstellen en uitvoeren van een huurovereenkomst;
 • Authenticatie van de huurder;
 • Het uitvoeren van transacties en het versturen van rekeningoverzichten;
 • Het beheren en onderhouden van woningen;
 • Het tegengaan van overlast en onrechtmatige bewoning;
 • Het bijhouden en incasseren van huurachterstanden;
 • Het bijhouden van het aantal nieuwe huurders en woningzoekenden per regio en het analyseren van deze data;
 • Het beantwoorden van uw vragen;
 • Het afhandelen van juridische geschillen;
 • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de persoonsgegevens.

 

Patrimonium verzamelt geen persoonsgegevens bij derde partijen en verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die van u zelf zijn ontvangen.

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Patrimonium verwerkt uw persoonsgegevens met name ter uitvoering van de huurovereenkomst, of op grond van een wettelijke verplichting. In mindere mate worden persoonsgegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigd belang van Patrimonium, of op basis van verkregen toestemming van de betrokkene.
Overeenkomst: Voor het verhuren van een woning wordt een huurovereenkomst opgesteld tussen de huurder en Patrimonium. Om deze overeenkomst goed uit te kunnen voeren, is de verwerking van bepaalde persoonsgegevens noodzakelijk.

 • Wettelijke plicht: Patrimonium verwerkt tevens uw persoons- en inkomensgegevens indien dit nodig is ter voldoening aan wettelijke verplichting die op Patrimonium rust.
 • Gerechtvaardigd belang: Indien Patrimonium een zwaarder gerechtvaardigd belang heeft dan uw privacybelang, is Patrimonium gerechtigd uw persoonsgegevens in die situatie te verwerken. Denk hierbij aan het verwerken van persoonsgegevens om bijvoorbeeld woonfraude, overlast en hennepteelt te bestrijden.
 • Toestemming: Als Patrimonium persoonsgegevens wil verwerken, maar deze verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen, zal Patrimonium uw toestemming vragen voordat Patrimonium de persoonsgegevens gaat verwerken.

Delen en doorgifte van persoonsgegevens

Patrimonium kan uw persoonsgegevens delen met organisaties die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de huurovereenkomst. Zo kan bijvoorbeeld een aannemer worden ingehuurd om reparaties aan de woning uit te voeren of een deurwaarder die wordt ingezet om een betalingsachterstand te incasseren. Deze ingeschakelde organisaties krijgen slechts toegang tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun taak, zoals uw adres of eventueel een telefoonnummer.

 

Patrimonium maakt gebruik van softwareprogramma’s om haar werkzaamheden goed uit te kunnen voeren. De leveranciers van deze softwareprogramma’s hebben toegang tot persoonsgegevens. Om de rechtmatige verwerking door deze leveranciers te kunnen waarborgen, heeft Patrimonium verwerkersovereenkomsten afgesloten met deze leveranciers.

 

In bepaalde situaties kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met de gemeente, de politie of zorginstellingen, om bijvoorbeeld om problemen rondom woningtoewijzing, woonoverlast, fraude of ondermijning aan te pakken.

 

Patrimonium verkoopt geen persoonsgegevens aan derden. Ook zal Patrimonium geen persoonsgegevens die u haar verstrekt aan derden doorgeven ten behoeve van hun direct marketing doeleinden.

 

Bewaartermijn

Patrimonium waarborgt dat uw persoonsgegevens niet langer bewaard worden dan nodig is in het kader van de dienstverlening, tenzij het bewaren van uw persoonsgegevens noodzakelijk is ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht of u vraagt om verwijdering van uw persoonsgegevens.

 

Beveiliging en integriteit van gegevens

Patrimonium heeft een beveiligingsbeleid opgesteld en maatregelen geïmplementeerd ter bescherming van persoonsgegevens tegen ongeautoriseerd verlies, misbruik, wijziging of vernietiging is opgenomen. De toegang tot uw persoonsgegevens zal strikt worden beperkt tot degenen die namens Patrimonium betrokken zijn bij de verlening van diensten aan u of die anderszins binnen de kaders van de privacywetgeving daartoe geautoriseerd zijn. De individuen die toegang hebben tot de persoonsgegevens zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie te handhaven.

 

Rechten van de betrokkene

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene verschillende rechten. Patrimonium vindt het belangrijk dat u deze rechten kunt uitoefenen. U kunt een beroep doen op een van onderstaande rechten door een e-mail of een brief te sturen of een verzoek te doen aan de balie op ons kantoor. U heeft de volgende rechten:

 • Recht van inzage: u heeft het recht om inzage te verkrijgen in de door Patrimonium over u verwerkte persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht op rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens;
 • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht op wissing van u betreffende persoonsgegevens indien Patrimonium deze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor ze werden verwerkt;
 • Recht op beperking van de verwerking: indien de juistheid van de verwerkte persoonsgegevens wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, Patrimonium de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden of u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, heeft u recht op beperking van de verwerking. Dat wil zeggen dat de persoonsgegevens dan (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mogen worden;
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u kunt verzoeken om alle u betreffende persoonsgegevens door Patrimonium over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Patrimonium. Bij een dergelijk verzoek zal Patrimonium de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan uw belangen;
 • Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking: u heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld profilering.

 

Klachten

Indien u een klacht hebt over de werkwijze van Patrimonium, kunt u dit melden bij Patrimonium zelf, of u kunt een klacht indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contact

U kunt contact opnemen met Privacy Officer van Patrimonium via het onderstaande adres:
Patrimonium Woonservice
T.a.v. de Privacy Officer
Boompjesgoed 20
3901 MJ Veenendaal
info@patrimonium.nl
0318- 55 79 11

 

 

 

 

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden