Governance

Voor Patrimonium woonservice is de ‘corporate governance’ ofwel de manier waarop we ons ondernemingsbestuur vormgeven, heel belangrijk. We hebben deze structuur daarom zeer zorgvuldig ingericht. Hieronder vind je de documenten waarin we de verschillende onderdelen vormgeven en toelichten.

Governancestructuur

Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. In de Governancestructuur Patrimonium woonservice verantwoorden wij ons over de toepassingen van de Governancecode.

Raad van Commissarissen

Patrimonium woonservice heeft een Raad van Commissarissen. In het onderstaande overzicht vind je de samenstelling van de Raad van Commissarissen, wie wanneer is aangesteld en wanneer zittingstermijnen verlopen.

Taakverdeling en rooster van aftreden Raad van Commissarissen

In het Reglement voor de Raad van Commissarissen staat beschreven hoe de Raad van Commissarissen functioneert en hoe deze zich verhoudt tot het Bestuur van Patrimonium woonservice.

Reglement Raad van Commissarissen

Commissies

De Raad van Commissarissen heeft uit haar midden een Auditcommissie, een Remuneratie- en selectiecommissie en een Commissie Maatschappij gevormd. Van alledrie is een beschrijving van taken, bevoegdheden en samenstelling opgesteld. 
Auditcommissie
Remuneratie- en selectiecommissie
Commissie Maatschappij

Profielschets

In de profielschets voor de Raad van Commissarissen is beschreven hoe de Raad moet zijn samengesteld qua expertise, competenties en andere relevante kenmerken.
Profielschets Raad van Commissarissen

Bestuur

Patrimonium woonservice heeft één bestuurder. In het Reglement Bestuur staat beschreven hoe deze functioneert en hoe de relatie met de Raad van Commissarissen eruit ziet. 
Reglement Bestuur
Profielschets Bestuurder
 

Beloningsbeleid

De Raad van Commissarissen stelt het bezoldigingsbeleid voor het Bestuur vast en bepaalt de bezoldiging van het Bestuur binnen dit kader. Het bezoldigingsbeleid wordt vastgesteld met inachtneming van de Sectorbrede Beloningscode Bestuurders Woningcorporaties (SBBW) en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. De Raad van Commissarissen stelt de bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen vast met inachtneming van de Honoreringscode Commissarissen van de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW). De bezoldiging van een lid van de Raad van Commissarissen is niet afhankelijk van de resultaten van de corporatie. Het beloningsbeleid van Patrimonium woonservice voldoet aan de Wet Normering Topinkomens (WNT).
 

Investeringsstatuut

Investeringen die Patrimonium woonservice wil doen, worden getoetst aan de bepalingen in het Investeringsstatuut. In 2018 is dit investeringsstatuut geactualiseerd. 

Klokkenluidersregeling

We willen dat medewerkers van Patrimonium woonservice de gelegenheid hebben om misstanden binnen de organisatie te melden zonder dat hun positie in gevaar komt. In deze regeling zijn de spelregels daarover vastgelegd.
Klokkenluidersregeling

Integriteit

Integriteit is voor een woningcorporatie van essentieel belang. Wat wij daaronder verstaan en hoe wij handelen is daarom vastgelegd in onze Integriteitscode. Van organisaties en mensen die voor ons werken en met ons samenwerken verwachten wij dat zij deze code onderschrijven. 
Integriteitscode Patrimonium woonservice

Er is ook een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties. Daarover vind je hier meer informatie.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden