Lid Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op de besturing en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie. De RvC fungeert als klankbord voor het bestuur en weegt binnen zijn toezichthoudende functie zelfstandig het maatschappelijk belang af tegen de financiële continuïteit van de corporatie. De RvC beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders. De RvC is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren

Bij het uitoefenen van het toezicht laat de Raad zich leiden door de beginselen van good governance. De Raad vergadert ten minste zes maal per jaar.

De Raad van Commissarissen bestaat primair uit generalisten die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. In het kader van de integrale besluitvorming beschikt ieder lid over een specifiek aandachtsgebied, maar bovenal ook over een helikopterview. Van de leden wordt besluitvaardigheid, communicatieve vaardigheden en resultaatgerichtheid verwacht. Zij moeten in staat zijn te luisteren, scherpe dialoog en discussies collegiaal te voeren, weten waarop zij dienen te sturen en de goede vragen te stellen.

Vaardigheden en andere kenmerken:

 • affiniteit met de maatschappelijk sociale rol van de volkshuisvesting en in staat om de invulling daarvan door de corporatie te beoordelen;
 • affiniteit met de strategische doelstellingen van de corporatie en deze kunnen beoordelen;
 • brede maatschappelijke belangstelling en ervaring;
 • maatschappelijke sensitiviteit en verantwoordelijkheid; weet wat er speelt in de maatschappij;
 • breed relevant relatienetwerk;
 • klantgerichte instelling;
 • basiskennis van de volkshuisvesting en financiën; bedrijfseconomische kennis en financieel inzicht; kennis van risicomanagement met betrekking tot de bedrijfsvoering en projecten;
 • bekend met de plaatselijke/regionale politieke en maatschappelijke verhoudingen, kennis van lokale en regionale ontwikkelingen(volkshuisvestelijk en economisch), brede maatschappelijke ervaring en betrokkenheid, in het bijzonder affiniteit met de vraagstukken van de stad en de missie van de volkshuisvesting;
 • ervaring op het gebied van het bestuur en/of toezicht, bezit kwaliteiten van toezichthouder, klankbordfunctie en adviseur;
 • ervaring in en kennis van strategische bestuurlijke afwegings- en besluitvormingsprocessen.

De Raad van Commissarissen vervult drie rollen binnen de verantwoordelijkheden die door het wettelijk kader, de statuten van de corporatie en de Governancecode woningcorporaties zijn toegekend.

Dit zijn:

 1. de rol van toezichthouder op het bestuur
 2. de rol van klankbord/raadgever voor het bestuur
 3. de rol van werkgever van het bestuur

Ad 1: In zijn rol van toezichthouder is de RvC verantwoordelijk voor:

 • het toezicht houden op de besturing, de realisatie van de strategische doelstellingen van de corporatie en de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert;
 • het oog houden op risico’s die de realisatie van de doelstelling bedreigen;
 • het toezicht houden op de algemene gang van zaken binnen de corporatie; het goedkeuren van besluiten van het bestuur over belangrijke onderwerpen, indien zulke besluiten aan de goedkeuring van de RvC zijn onderworpen op grond van de statuten, eventuele aanvullende bepalingen in een bestuursreglement en/of de Governancecode woningcorporaties.

Ad 2: In zijn rol als klankbord voor de bestuurder is de RvC verantwoordelijk voor:

 • het reflecteren met de bestuurder over de strategie in relatie tot de omgeving;
 • het reflecteren met de bestuurder bij te nemen omvangrijke operationele beslissingen, zoals bijvoorbeeld het doen van omvangrijke investeringen;
 • het desgevraagd ondersteunen van de bestuurder bij strategische beslissingen (het aangaan van fusies/samenwerkingsverbanden, het oprichten van deelnemingen, organisatieaanpassingen, etc.);
 • het reflecteren met de bestuurder over de relatie met (maatschappelijke) partners en de inbreng van de belanghouders;
 • het geven van gevraagd en ongevraagd advies, met inachtneming van de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Ad 3: In zijn rol als werkgever houdt de RvC zich bezig met:

 • het vormgeven van de topstructuur;
 • het selecteren en benoemen van de bestuurder;
 • het belonen van de bestuurder;
 • het beoordelen van het functioneren van de bestuurder;
 • het bevorderen van de ontwikkeling van competenties van de bestuurder;
 • het schorsen en ontslaan van de bestuurder.

Competenties
De eigenschappen waarover een RvC-lid moet beschikken, hebben in de herziene Woningwet 2015 een wettelijk kader gekregen (zie de bijlage 2 bij deze profielschets). De profielschets van de RvC van Patrimonium Woonservice voldoet aan dit wettelijk kader en aan de beginselen van de Governancecode 2020.

Specifiek profiel

Voor deze vacature wordt gezocht naar kandidaten met de volgende specifieke achtergrond: financieel-bedrijfseconomisch.

Gevraagd wordt:

 • Kennis en ervaring rondom financiering en de financiële continuïteit van een organisatie.
 • Ervaring met de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
 • Kennis van het inrichten van een administratieve organisatie
 • Kennis van financieel-bedrijfseconomische vraagstukken en managementtechnieken gericht op beheersing/control.
 • Ervaring met strategische (vastgoed)investeringsbeslissingen en financiële sturingsmodellen.
 • Kennis van de waarderingsmethoden van vastgoed.
 • Kennis en inzicht in financiële risico’s van een organisatie en de relevante eisen en regels, o.m. op het terrein van treasury en beleggingen.
 • Bij voorkeur kennis van informatietechnologie en digitalisering.

Naast bovenstaande inhoudelijke eisen zoeken wij een commissaris die beschikt over het vermogen om in een team samen te werken. Iemand die verrassende vragen kan en durft te stellen, die vanuit verschillende invalshoeken naar een vraagstuk kan kijken. Een toezichthouder die gericht is op het voeren van een open, prikkelende dialoog om zo gezamenlijk als team tot de juiste afweging te kunnen komen.

Bij voorkeur heeft de nieuwe commissaris binding, of in ieder geval affiniteit, met het werkgebied.

Benoeming en vergoeding

De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Voor wat de honorering van de leden betreft, deze valt binnen het vigerende wettelijk kader de WNT en de VTW beroepsregel.

Meer informatie

PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Hebt u vragen over de sollicitatieprocedure, dan kunt u terecht bij projectassistente Karin Mulder, beiden via telefoonnummer 033-4459294. U kunt uw vraag tevens per e-mail aan hen voorleggen: infopublicspiritnl.

Solliciteren

Planning procedure:
Reactietermijn: tot 1 juni
Voorselectiegesprekken: tot medio juni
Bespreken cv’s met opdrachtgever: 3de week juni (zonder aanwezigheid kandidaten)
Selectiegesprekken: eind juni/begin juli
Start: 1 oktober

De exacte data worden z.s.m. bekend gemaakt.

Uw sollicitatie kunt u indienen via de website van Public Spirit. Vanuit de vacature op de website kunt u via de optie ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv uploaden. Vermeld in uw motivatiebrief het vacaturenummer: 7145. Zodra uw sollicitatie is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. Mocht u geen ontvangstbevestiging hebben ontvangen, neemt u dan contact met ons op.

Met de inwerkingtreding van de herziene Woningwet per 1 juli 2015 moeten woningcorporaties voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen voor een zienswijze van de minister voorleggen aan de Autoriteit woningcorporaties. Een (her)benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets op de geschiktheid en betrouwbaarheid (’fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten uit. De kandidaat zal dus voorgedragen worden voor benoeming aan de Autoriteit woningcorporaties. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW).

Organisatie & context

Mensen Wonen Samen. Dat is het motto van Patrimonium woonservice in Veenendaal. Mensen staan bij ons centraal. Zij zijn degenen waarvoor we doen wat we doen: Wonen is wat we doen. En Samen is hoe we het doen, als medewerkers binnen de organisatie en ook met veel partners daarbuiten.

Wij dragen samen bij aan fijn wonen van mensen in de Veenendaalse samenleving. Dat is onze missie. In 1918 zijn we opgericht om goede huisvesting te verzorgen voor mensen die daar zelf niet in konden voorzien. Honderd jaar later is daarin niets veranderd, al zien we fijn wonen tegenwoordig breder dan destijds. Schoon, heel en veilig beschouwen we als basis dienstverlening. Wij leveren dan ook graag een actieve bijdrage aan de leefbaarheid in de wijken waar we woningen hebben.

Als organisatie zijn we een andere weg ingeslagen. Opener en transparanter. We werken aan een organisatie die meebeweegt, die kan inspelen op ontwikkelingen.

Onze ondernemingsstrategie 2019 – 2022 maakt goed duidelijk waar we naartoe willen. We hebben drie heldere reisdoelen bepaald:

 • Betaalbare en passende woningen voor onze huurders
 • Fijne woonomgeving voor onze huurders
 • Klaarstaan voor onze huurders

Klantgedreven en op een vernieuwende, financieel en bedrijfseconomisch gezonde manier werken wij aan een prettig woonmilieu voor onze verschillende doelgroepen. Onze thuismarkt is Veenendaal maar we zijn ook actief in de ‘Food Valley’ en Zuid-oost Utrecht.

De komende jaren zetten we ons extra in voor onder meer: duurzaamheid in woningen, bijvoorbeeld door een betere energieprestatie van bestaande woningen, lage woonlasten door te besparen op energiekosten, door de huurprijs meer te laten bepalen door het inkomen van de huurder, door betaalbaar te (ver)bouwen en een stevige samenwerking met partijen op het gebied van wonen, welzijn en zorg, om het zelfstandig wonen en de zelfredzaamheid van onze huurders te vergroten.

We werken klantgedreven door een goede balans tussen digitalisering en persoonlijk contact. Investeringen in nieuw- en verbouw stemmen we af op de wensen en mogelijkheden van onze klanten. In de buurten waar we woningen hebben, zijn we zichtbaar en in contact. We stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij hun eigen buurt en houden daarbij rekening met de (on)mogelijkheden van mensen. Als de problemen van onze bewoners een directe relatie hebben met wonen, organiseren we een sociaal vangnet.

Patrimonium heeft ongeveer 7.500 woningen in Veenendaal en omgeving. De ongeveer 80 medewerkers zijn verdeeld over de afdelingen Wonen, Vastgoed, Bedrijfsvoering en Staf.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden